Metodik och pedagogik

Så här arbetar Team Communication

Hos Team Communication är koncept, modeller och teori av underordnad betydelse. Vi anpassar i stället våra insatser till den rådande situationen inom respektive organisation. Resultatet kommer betydligt snabbare om vi utgår från den plattform som redan finns inom organisationen.

Exempel på upplevelser under ett program med Team Communication

 • Rak och tydlig feedback
 • Ödmjuka med bestämda kursledare
 • Utmaningar och krav
 • Aha-upplevelser vid varje tillfälle
 • Träning, träning, träning

Vad skiljer Team Communications insatser från andras?

 • Fokus ligger på att utveckla förmågor, inte på att ge mer teoretisk kunskap.
 • Vi förväntar oss att deltagarna reflekterar över hur de uppträder
 • Genom att vara mycket konkreta uppnår vi snabba resultat
 • Vi drar oss inte för att säga sanningen – även om vi riskerar vårt uppdrag

Vad får individen med sig?

 • Nya metoder att bryta gamla, invanda mönster
 • Mycket konkreta hemuppgifter – som t ex att lösa en konflikt
 • Ärlig feedback på sitt ledarskap – både positiv och negativ
 • Upptäcka nya sätt att lösa problem
 • Att bli uppfattad som ärligare och rakare av människor i omgivningen
 • Insikten att det handlar mer om vem man är än vad man gör
 • Minskad rädsla för vad omgivningen tycker
 • Kraftfulla insikter om sig själv

 

Pedagogik

I teorin är det ingen skillnad på teori och praktik. Men i praktiken är det ju det. Övning ger färdighet säger man. Det är lika sant som någonsin. Inga teoretiska kunskaper blir levande utan praktisk träning.

Team Communications pedagogik är upplagd enligt principen 1 på 3. Det innebär att vi övar tre gånger mer än vi arbetar med teorier, modeller och liknande verktyg. Teoretiska kunskaper ser vi till att deltagarna till en av våra träningsprogram får innan vi träffas. Det kan vara i form av:

 • Inläsningslitteratur
 • Virtuella klassrum
 • Olika former av utskickad dokumentation

Syftet är enkelt. Vi vill använda deltagarnas många gånger dyrbara tid så effektivt som möjligt.

Vuxenpedagogik

Det som verkligen ger resultat är att få reflektera själv över hur saker och ting fungerar; vilka samband som finns mellan det vi gör och vilket resultat vi når.

Så här fungerar det

 • Det jag själv säger under en utbildning kommer jag ihåg.
 • När jag ges till att reflektera förstår jag hur saker fungerar
 • När jag förstår kommer jag ihåg

Sammantaget innebär det att ju mer jag själv deltar – genom diskussioner, övningar och rollspel – desto mer har jag med mig hem.

Kraven på deltagarna

Visst ställer vi krav på våra deltagare, våra kunder. Men det är ju ömsesidigt. Vi vill båda att investeringen i t ex en ledarskapsutbildning ska ge resultat. Ställ gärna tuffa krav på oss. Vi har för avsikt att överträffa dem.

Effektiva verktyg

I alla projekt Team Communication genomför använde vi ett antal olika verktyg för bästa effekt. Här är några exempel:

 • Personprofiler (DISC-profiler)
 • Drivkraftsanalyser (Work Place Motivators)
 • Ledarbeteendeanalyser

Personprofiler använder vi genomgående som ett sätt att skapa ett gemensamt språk inom all form av kommunikation mellan människorna i en organisation.

Kontakta oss redan idag för att ta reda på mer om hur vi kan göra nytta inom just din organisation.

Kontakta oss