Hur bygger vi en stark kultur med hjälp av våra värdegrunder?

De värdegrunder som finns i ett företag är ofta svaret på frågan hur medarbetarna kommer att agera i vissa givna situationer. Värderingar är det som företaget verkligen tror på eller de principer man försöker att uppnå. De definierar vad som är rätt och grundläggande viktigt och styr människornas val och handlingar. Företagets värderingar utgör de principer som man aldrig kompromissar om för att uppnå kortsiktig vinning eller snabbhet.

Börja uppifrån eller nerifrån?

Vatten rinner alltid neråt. I klartext innebär det att vad som sker i ledningsgruppen tenderar att hända överallt inom organisationen.  Bra saker, dåliga saker; medarbetarna gör chefernas beteenden till sin egna. Konstigare är det inte.

För att överhuvudtaget lyckas sätta de rätta värdegrunderna inom ett företag måste ledningen vara överens om

  • Vilka värdegrunder man har
  • Vad respektive värdegrund egentligen betyder
  • Vilka beteenden detta leder till

Att ta fram en uppsättning värdegrunder kräver planering. Forskning visar att en viss ordning är att föredra. Eftersom arbetet är en process i flera steg kan det vara svårt att ändra om man börjat fel.

Man måste inte börja med ett nerifrån perspektiv. Det avgörs ofta av mognaden inom ledningsgruppen.

Vill du veta mer om hur du bygger en modern företagskultur? Kontakta TeamCommunication här.

Kontakta oss